Forandringerne i vores samfund sker lige nu med høj hastighed, og derfor prioriterer en forskergruppe fra Aalborg Universitet (AAU) og IT Universitet (ITU) at lave grundforskning. Formålet med at indsamle denne viden er først og fremmest for at skabe et arkiv, der kan bruges til forskning i eftertiden. Al information (interview, tekst, billeder og videoer) bliver forsvarligt opbevaret efter gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. Persondata vil blive anonymiseret ved publicering af resultater. Du kan læse mere herom nederst på siden.

Information til den registrerede

Efter reglerne i persondataforordningen skal forskeren som dataansvarlig informere de registrerede personer om deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af oplysningerne.
Forskeren registrerer og behandler personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Følsomme data, dvs. helbredsdata eller data om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold registreres og behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og e). 

Behandling og opbevaring

Forskeren behandler personoplysningerne fortroligt og de vil blive opbevaret i systemer, som IT Universitet i København Universitet/Aalborg Universitet stiller til rådighed.

Dataindsigt

Registrerede personer kan når som helst rette henvendelse til den forsker med henblik på at få kopi af oplysningerne.

Berigtigelse af oplysninger

Hvis den registrerede person mener, at der er registreret forkerte oplysninger, kan man bede den forsker om at berigtige oplysningerne. Det vil sige, at forskeren retter oplysningerne eller noterer, at oplysningerne er forkerte og registrerer de rigtige oplysninger. Den registrerede person har krav på, at forskeren ser bort fra oplysningerne indtil, det er afgjort, hvilke oplysninger, der er rigtige.

Tilbagekaldelse af samtykke og sletning af oplysninger

Hvis en forsker har indhentet et samtykke fra den registrerede person til at behandle oplysningerne, vil den registrerede til enhver tid kunne tilbagekalde samtykket. Samtykket kan ikke tilbagekaldes med tilbagevirkende kraft og vil derfor kun påvirke fremtidige behandlinger af dine personoplysninger.

Den registrerede har ret til at få slettet oplysninger, som forskeren har registreret om den pågældende, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål de blev indsamlet til. Oplysningerne skal også slettes, hvis den registrerede tilbagekalder samtykket til behandlingen eller hvis oplysningerne ved en fejl er blevet behandlet ulovligt. Den registrerede har ikke krav på sletning af oplysninger, som er arkiverede efter arkivlovens regler i universitetets arkivsystem.

Databeskyttelsesrådgiver

IT Universitet i København har en databeskyttelsesrådgiver, som registrerede personer kan kontakte, hvis de har spørgsmål om behandlingen af personoplysninger. Den registrerede kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på adressen dpo@itu.dk.

Klage til Datatilsynet

Registrerede personer kan klage over behandlingen af oplysningerne til Datatilsynet dt@datatilsynet.dk.